Chonchon

Imagen realizada en Zbrush y photoshop 2017.